• شركت تاقدیساز (سهامي خاص)،

    سال ها تـجربـه و تلاش مـدیران ارشـد شرکت تاقدیساز را بر آن داشته، تاگرد هم آمدن این مجموعه را در سال 1360 با هدف هم سوئی با الزام رشد صنعتی و توسعه فعالیتهای عمرانی کشور تاسیس نمایند.
    این شرکت تا کنون موفق به اجرای دهها پروژه بزرگ مسـکونی، تجاری و اداری و همـکاری در احداث برخی عظیم ترین پـروژه های ملـی شده اسـت و تـوانسته با انتـقال دانـش و فـن آوری هـای نوین در کلیـه حـوزه ها، سهـم مهمی در توسعه و گستـرش ایـن صـنعت در کشـورمان ایفـا نماید.
    QR Code
طراحی سایت توسط پارسیان میزبان